ماده موثر چوب مسواک به نام بنزیل ایزوتیوسیاناید است که این جسم پس از ورود چوب مسواک به دهان در بزاق حل می شود.

 

این ماده با یک اتم اکسیژن هیدروژن پراکسید که از فعالیت میکروارگانیسم ها های دهان حاصل می شود ترکیب شده و تولید آب معمولی و ترکیب جدید اکسید بنزیل ایزوتیوسیاناید می کند.

 

در این عمل اضافه آب اکسیژنه موجود در بزاق خنثی شده و آسیب به بافت های مخاطی دهان را کاهش می دهد.

 

همچنین دوکومارین طبیعی از میوه های خلال دندان نظیر خلین و ویسناگین موجب مهار تولید آفلا توکسین می شود که نوعی قارچ است.

چوب مسواک

چوب مسواک