گوتا کاتر

0 گوتا کاتر

گوتا کاتر

گوتا کاتر  گوتا کاتر | وسیله ای جهت سرعت دهی و سهولت در آماده سازی کانال با قطع کردن گوتا.…