آزمون دانشنامه پزشکی 

آزمون دانشنامه پزشکی |

آزمون دانشنامه پزشکی نوبت بهمن ماه برگزار نمی گردد.

سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت اعلام کرد :

مبنی بر مصوبه شورای آموزش پزشکی و تخصصی برای سال 98 تنها یک نوبت آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی در شهریور ماه برگزار شده است و نوبت بهمن 98 برگزار نخواهد شد.

پیش از این موضوع در تقویم سالانه مرکز سنجش آموزش پزشکی برگزاری دو نوبت آزمون برنامه ریزی شده بود و این موضوع به تصویب شورای آموزش پزشکی کشور منوط شده بود.