روت کانال و عفونت مجدد

روت کانال و عفونت مجدد |

سه علت بوجود آمدن عفونت مجدد پس از انجام روت کانال:

1- عدم پاکسازی کامل کانال های ریشه:

در برخی از موارد تعداد کانال های موجود برای ریشه بیش تر از انتظار پزشک بوده به همین خاطر امکان باقی ماندن یکی از آن ها نیز وجود دارد.

2- عدم شناسایی ترک های موجود در ریشه دندان:

گاهی اوقات تشخیص چنین مواردی برای دندانپزشک دشوار و مهارت بالایی را طلب می کند.

3- ورود باکتری به بخش های درونی:

به دلیل عدم باز سازی کامل و کافی امکان ورود باکتری به بخش های درونی دندان فراهم می شود که این عامل ایجاد کننده عفونت مجدد در درون دندان می باشد.

قابل ذکر است که از بین رفتن ماده مسدود کننده ریشه  هم راه ورود باکتری ها را به داخل دهان باز می کند.

اگر عفونت به حدی باشد که دندانپزشک با راهکار های معمول نتواند آن را برطرف کند از عمل آپیکو استفاده می کند.

این عمل جراحی برطرف کننده عفونت ایجاد شده پس از عمل اندو می باشد که با باز کردن لثه و برداشتن موضع مورد نظر انجام می شود.

مجدد