قوانین نسخه نویسی 

قوانین نسخه نویسی |

1-دفترچه باید دارای اعتبار مشخص باشد.

2-خط خوردگی در نسخه جزو کسورات قرار می گیرد مگر اینکه توسط پزشک اصلاح شود.

3-کلیه نسخه ها باید امضاء و مهر پزشک را به صورت خوانا داشته باشد.

4-نسخ سفید جزو کسورات قرار می گیرد.

5-مغایرت در خط و امضاء و مهر پزشک و مهر مرکز جزو کسورات قرار می گیرد.

6-کلیه اعمال انجام شده مانند اخذ نوار قلب و ثبت تفسیر آن در نسخه، ویزیت، تعبیه سوند و غیره می بایست دو برگی ارسال شده و در صورتیکه دارو تجویز شود و یا رادیولوژی در خواست گردد در این صورت برگ مخصوص پزشک جدا شده و ارسال شود.

7-خدمات دندانپزشکی که نیازمند آدرس بیمار می باشدمانند(کشیدن دندان عقل) در صورتی که آدرس شماره تلفن و امضاء بیمار در پشت نسخه نباشد جزء کسورات قرار می گیرد.

8-نسخه کثیف و پاره شده جزو کسورات قرار می گیرد.

9-نسخ تاریخ گذشته (مربوط به ماه های گذشته) و نیز تاریخ آینده (نسخه مربوط به ماه های بعدی) و نسخ فاقد تاریخ جزو کسورات قرار می گیرد.

10-در یک روز فقط یک ویزیت قابل قبول است.

کهن ترین نسخه پزشکی جهان در سال 1930 در نیپور عراق پیدا شده است.

قدیمی ترین نسخه پیدا شده

قدیمی ترین نسخه پیدا شده