نتیجه موفقیت آمیز داروی کرونا 

یک داروی آزمایشی به دست محققان و پزشکان بر جسته در کانادا، اسپانیا و تیم زیست شناسی عفونی ایران در سوئد ساخته شده که نتایج موفقیت آمیزی به همراه داشته.

مکانیسم اثر دارو:

این دارو باعث عدم ورود ویروس به سلول می شود به طوری که نحوه ی اثر آن از طریق انسداد گیرنده های ACE2 انجام می گیرد.

این دارو در حال گذراندن مراحل آزمایشگاهی جهت کسب استاندارد ها و آزمایشات لازم برای تولید و عرضه می باشد.

نتیجه موفقیت آمیز داروی کرونا

نتیجه موفقیت آمیز داروی کرونا