پانسمان ضد باکتری 

محققان کشورمان در مجموعه رویان موفق به تولید پانسمانی شده اند که قابلیت ضد باکتری و ضد تخریب گلبول های قرمز را دارا می باشد.
پایه ساخت این پانسمان استفاده از آلژینات است.

طی این فرآیند پژوهشی، نمک های آمونیوم آلژینات متعددی ساخته شده و نقش کاتیون هایی شامل سدیم، تریتیل آمونیوم، تریبوتیل آمونیوم و دیهگزیل آمونیوم در تخریب باکتری ها و زنده نگه داشتن فیبروبلاست ها نقش بسزایی دارند.

فیبروبلاست ها: نمونه ای از یک سلول طبیعی در محیط زخم.