جرمگیر دندانپزشکی چیست

0 جرمگیر سیونا عاج طب

جرمگیر دندانپزشکی

جرم گیر دندانپزشکی | جرم گیر دندانپزشکی : اساس کار جرمگیر در دندانپزشکی ارتعاش است. ارتعاشی که فرکانس بسیار بالا…